O FIRMIE

"AMEKS" jako spółka akcyjna powstała z dniem 01.01.1991r.z przekształcenia utworzonej w roku 1988 spółki ograniczoną odpowiedzialnością. Jej rozwój związany był z procesem ciągłego inwestowania. Począwszy od zniwelowania i ogrodzenia bezużytecznych terenów na peryferiach miasta na których utworzono giełdę samochodową, zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych związanych z motoryzacją i pełniejszym zaspokojeniem potrzeb licznie odwiedzających giełdę zainteresowanych osób.

 

Na terenie giełdy samochodowej w wyniku naszej działalności inwestycyjnej powstały:

•Mysłowicka Giełda Samochodowa

•Automobilklub Mysłowicki

•Rzeczoznawcy PZM

•ponad 25 autokomisów

•stacja diagnostyczna

•hurtownia smarów i olejów

•stacja paliw

•serwis ogumienia

•serwisy mechaniczne i blacharskie

•centra kredytowe

•agencje ubezpieczeniowe

•sklep motoryzacyjny

•salon motocykli i skuterów

•salon caraudio

•autokosmetyka

OFERTA

 • SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

  Nasz komis samochodowy prezentuje swoją ofertę w hali ekspozycyjnej Śląskiego Moto Marketu na terenie Mysłowickiej Giełdy Samochodowej o bardzo nowatorskim rozwiązaniu architektonicznym.

   

  ZAPEWNIAMY:

  •halę ekspozycyjną o powierzchni 7500 m2

  •całodobową ochronę terenu

  •najwyższy standard wystawienniczy w kraju

  •pełną obsługę techniczno-finansowo-ubezpieczeniową

  •100% bezpieczeństwo transakcji

  •skup samochodów za gotówkę (także z zastawem)

  •kredytowanie każdej transakcji

   

  Naszą aktualną ofertę samochodów można znaleźć na portalach:

  ameks.gratka.pl

  oraz

  ameks.otomoto.pl

 • PRZETARGI

  Spółka AMEKS od 1988 roku prowadzi w formie profesjonalnej publiczne nieograniczone przetargi na zbycie pojazdów mechanicznych ich części zamiennych i podzespołów i innych maszyn i urządzeń między innymi dla:

  •przedsiębiorstw państwowych

  •spółek prawa handlowego i cywilnych

  •innych podmiotów gospodarczych

  •Urzędów Celnych

  •Urzędów Skarbowych

  •Urzędu Ochrony Państwa

  •Banków

  •Urzędów komorniczych

  •jednostek ubezpieczeniowych

  •osób fizycznych

  • REGULAMIN

   REGULAMIN PROWADZENIA PRZETARGÓW PUBLICZNYCH W "AMEKS" INŻYNIERSKIEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ

    

   ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. "AMEKS" Inżynierska Spółka Akcyjna, zwana w treści Regulaminu "Spółka", prowadzi sprzedaż pojazdów samochodowych i ich części w drodze publicznego nieograniczonego przetargu pisemnego lub ustnego, na zlecenie osób trzecich zwanych w treści Regulaminu " Sprzedawca"

   2. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio do sprzedaży przez Spółkę w drodze publicznego przetargu, maszyn, urządzeń i innych środków trwałych i materiałów.

    

   ROZDZIAŁ II - PRZETARG PISEMNY

   3. Przetargi pojazdów samochodowych odbywają się w formie pisemnej w drodze konkursu ofert na terenie giełdy samochodowej Spółki w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej Nr 24, przy czym Spółka może wyznaczyć inne miejsce prowadzenia przetargu.

   4. Obwieszczenie o przetargu Spółka zamieszcza w prasie lokalnej w sposób umożliwiający dotarcie do szerokiego kręgu zainteresowanych oraz na widocznym miejscu w lokalu , w którym odbywa się przetarg.

   5. Termin przetargu wyznacza się tak, aby między datą obwieszczenia o przetargu, a terminem przetargu upłynęło co najmniej 7 dni.

   6. Przed przystąpieniem do przetargu sprzedawca ustala cenę oszacowania pojazdu przy uwzględnieniu jego aktualnej wartości rynkowej.

   7. W wyniku porozumienia sprzedawcy ze Spółką oszacowanie pojazdów, o którym mowa w pkt.6, może być dokonane przez rzeczoznawców Spółki

   8. Cena oszacowania jest ceną wywoławczą.

   9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

   10. Przystępujący do przetargu:

   a) ma obowiązek zapoznać się z regulaminem porządkowym przetargu co potwierdza własnoręcznym podpisem na pokwitowaniu wpłacenia wadium.

   b) uiszcza wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu samochodowego tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z organizowanego przetargu.

   11. Wadium wraz z pisemna oferta składa sie na każdy pojazd samochodowy oddzielnie do kasy Spółki, najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

   12. Wpłacenie wadium stwarza domniemanie, iż uczestnik przetargu zdecydowany jest kupić pojazd co najmniej za cenę wywoławczą.

   13. Do odbycia przetargu wystarcza stawienie się jednego uczestnika /oferenta/.

   14. Otwarcie pisemnych ofert dokonuje Komisja przetargowa w składzie co najmniej trzyosobowym.

   15. Komisja nie będzie brała pod uwagę ofert:

   a) nieczytelnych

   b) ze skreśleniami

   c) zawierających więcej niż jedną cenę

   d) z ceną niższą niż wywoławcza

   e) zawierających mniej danych niż we wzorze załączonym do regulaminu

   f) z niezgodnością lub brakiem informacji o wpłaconym wadium

   16. Postąpienie /zaoferowanie wyższej ceny/ nie może być mniejsze niż sto /100/złotych lub wielokrotność tej kwoty.

   17. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę pojazdu w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.

   18. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą cenę, prowadzący przetarg wskazuje jako nabywcę oferenta posiadającego najniższy numer dokumentu KP, stanowiącego dowód wpłaty wadium.

   19. Oferta przestaje wiązać oferenta, gdy zostanie wybrana inna oferta lub gdy przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

   20. Z przebiegu przetargu sporządza sie protokół.

   21. Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu następuje w kasie Spółki bezpośrednio po ogłoszeniu przetargu. Wadium oferentów, którzy przetarg wygrali zaliczone jest na poczet ceny nabycia i nie podlega zwrotowi.

   22. Utrata wadium następuje w przypadku: a/ jeżeli nabywca pojazdu nie zapłaci ceny nabycia w terminie 3 (trzy) dni od ogłoszenia wyniku przetargu, b/ jeżeli żaden z uczestników przetargu, który wpłacił wadium na określony pojazd, nie zaoferował choćby ceny wywoławczej tego pojazdu.

   23. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia przy czym wydanie pojazdu /przedmiotu sprzedaży/ przy rozliczeniach bezgotówkowych następuje niezwłocznie po stwierdzeniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki.

   24. Komisja przetargowa - w uzasadnionych przypadkach - ma prawo wycofać z licytacji dowolny pojazd /przedmiot sprzedaży / lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

   25. W zakresie nie objętym powyższymi postanowieniami należny stosować przepisy Kodeksu cywilnego.

    

   ROZDZIAŁ III - PRZETARG USTNY

   26. Uczestnik przystępujący do przetargu ustnego uiszcza wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu, którego nabyciem jest zainteresowany

   27. Wadium wpłaca sie na każdy pojazd oddzielnie do kasy Spółki, najpóźniej w dniu przetargu na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem.

   28. Przetarg prowadzi komisja przetargowa, w składzie co najmniej trzyosobowym.

   29. Prowadzący przetarg każdorazowo przed przystąpieniem do licytacji zapoznaje uczestników przetargu z treścią niniejszego Regulaminu

   30. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny pojazdu samochodowego przeznaczonego do sprzedaży.

   31. Oferowana cena zakupu nie może być niższa od ceny wywoławczej pojazdu.

   32. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka licytację i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

   33. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż pojazdu na rzecz nabywcy.

   34. pozostałym zakresie do przetargu ustnego stosuje się odpowiednio postanowienia: pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23 , 24 i 25 niniejszego Regulaminu.

    

   ROZDZIAŁ IV - POSTANOWIENIA OGÓLNE

   35. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Spółki z dnia 15 października 2004r

   36. Zmiany Regulaminu wymagają uchwały Zarządu Spółki.

   37. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2004 r.

    

   Mysłowice, dnia 15 października 2004r.

   ZARZĄD SPÓŁKI

  • AKTUALNE PRZETARGI

   PRZETARG (plik pdf)

 • OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów świadczy usługi w zakresie:

  •okresowych badań technicznych pojazdów (do rejestracji) o dopuszczalnej masie do 3,5 T, oraz samochodów SAM

  •badań technicznych samochodów sprowadzonych indywidualnie z zagranicy

  •badań technicznych samochodów skierowanych przez starostę lub policję

  •badań kontrolnych nieobowiązkowych : stanu silnika , hamulców , amortyzatorów , geometrii kół , luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczym, ustawienia świateł

  •badań technicznych samochodów z instalacją gazową

  •badania przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami silnikowymi do 3,5 t

   

  OSKP czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 21.00 oraz w soboty i niedziele od godz. 8.00 do 13.00.

 • STACJA PALIW

  Zapraszamy do naszej stacji paliw. Oferujemy zawsze w atrakcyjnej cenie i bardzo dobrej jakości paliwa, z których Twój pojazd na pewno będzie zadowolony. Na naszej stacji zatankujesz:

  •benzynę bezołowiową Eurosuper 95

  •benzynę bezołowiową Eurosuper 98

  •olej napędowy

  •LPG

   

   

  Zapraszamy także do dobrze zaopatrzonego sklepu oferującego najważniejsze produkty niezbędne w drodze. Możesz zjeść u nas kanapkę oraz wypić gorącą kawę.

   

  Akceptujemy karty płatnicze.

   

 • MYSŁOWICKA GIEŁDA SAMOCHODOWA

  Od kilkunastu lat prowadzimy giełdę samochodową cieszącą się najwyższą renomą. Cały teren giełdy samochodowej jest wyasfaltowany oraz pokryty kostką brukową, w całości oświetlony i ogrodzony oraz całodobowo strzeżony przez służby ochroniarskie oraz sytem monitoringu.

   

  Giełda samochodowa działa w każdą sobotę i niedzielę od godziny 6.00 do 13.00.

KONTAKT

AMEKS Inżynierska Spółka Akcyjna

41-400 Mysłowice, ul. Obrzeżna Północna 24

 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS 0000039070 NIP 222-00-09-932

Kapitał zakładowy 570.000,00 PLN opłacony w całości

 

E-mail: ameks@auto-ameks.com.pl

Centrala tel.: 32-222-35-74

Sekretariat

tel.: 32-222-35-74

fax: 32-222-05-00

e-mail: sekretariat@auto-ameks.com.pl

 

Biuro giełdy samochodowej

tel.: 32-222-35-74 wew. 103

(soboty i niedziele od 6:00 do 13:00)

 

Przetargi

tel/fax: 32-317-26-87

e-mail: jderen@auto-ameks.com.pl

Salon Samochodów Używanych

tel.: 32-317-26-87

e-mail: salon@auto-ameks.com.pl

 

Stacja Kontroli Pojazdów

tel.: 32-317-26-14

(pon-pią od 6:00 do 21:00)

(sob-nie od 6:00 do 13:00)

 

Stacja paliw

tel.: 32-317-26-13

 

Księgowość

tel.: 32-222-35-74 wew. 139,140

e-mail: ksiegowosc@auto-ameks.com.pl

WEBDESIGN BY PROFIMEDIA