Akcjonariat

„AMEKS” Inżynierska Spółka Akcyjna

Obrzeżna Północna 24

41-400 Mysłowice

NIP 222-00-09-932

REGON 001310435

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039070

przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS

 

Kapitał zakładowy 570 000,00 zł opłacony w całości

Statut Spółki

 • Aktualny statut Spółki [PDF]

Dematerializacja akcji

 • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie
  ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w
  spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być
  przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów
  akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia
  2021 r.
 • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym
  pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w sekretariacie Spółki.
 • Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – tel. 322223574

Rejestr akcjonariuszy

 • Wybór podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy [PDF]

Dane osobowe

 • Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy [PDF]
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Maklerski PKO BP [PDF]

 

Walne zgromadzenia

 • WZA 2020.04.29
  • Zaproszenie [PDF]
  • Informacje dodatkowe [PDF]
 • WZA 2020.07.09
  • Ogłoszenie o WZA [PDF]
 • WZA 2021.03.17
  • Ogłoszenie o WZA [PDF]
 • WZA 2021.04.30
  • Ogłoszenie o WZA [PDF]
 • WZA 2022.04.14
  • Ogłoszenie o WZA [PDF]
 • WZA 2023.04.26
  • Ogłoszenie o WZA [PDF]
  • Informacja z WZ [PDF]

Wezwania akcjonariuszy

 • Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy [PDF]
 • Drugie wezwanie Akcjonariuszy [PDF]
 • Trzecie wezwanie Akcjonariuszy [PDF]
 • Czwarte wezwanie Akcjonariuszy [PDF]
 • Piąte wezwanie Akcjonariuszy [PDF]